Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 398146 được Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai cấp ngày 17/3/2011 như sau: - Thửa đất số: 03, dãy F - Tờ bản đồ số: 00 - Địa...

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 2
Ngày đăng công khai: 23:25 25/01/2022

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai.
Địa chỉ: 117 Trần Phú, phường Diên Hồng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:30 27/01/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia LaiSTT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 398146 được Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai cấp ngày 17/3/2011 như sau: - Thửa đất số: 03, dãy F - Tờ bản đồ số: 00 - Địa chỉ thửa đất: Thôn 06, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. - Diện tích: 180 m2 (Bằng chữ: Một trăm tám mươi mét vuông); - Hình thức sử dụng đất : Sử dụng riêng; - Mục đích sử dụng đất : Đất ở; - Thời hạn sử dụng đất : Lâu dài; - Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (nhận chuyển nhượng). Giá khởi điểm của tài sản: 560.000.000 đồng (Năm trăm sáu mươi triệu đồng). * Lưu ý: Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua tài sản, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu (trừ thuế thu nhập cá nhân). Thôn 06, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. 560,000,000 VNĐ 10 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 15:25 17/01/2022      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 25/01/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, phiếu trả giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ cho Trung tâm tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 07:00 24/01/2022      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 26/01/2022

File đính kèm:


Nguồn: https://dgts.moj.gov.vn/thong-bao-cong-khai-viec-dau-gia/Quyen-su-dung-dat-theo-Giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-so-BD-398146-duoc-Uy-ban-nhan-dan-huyen-Chu-Pah-tinh-Gia-Lai-cap-ngay-17-3-2011-nhu-sau-Thua-dat-so-03-day-F-To-ban-do-so-00-Dia-chi-thua-dat-Thon-06-xa-Nghia-Hung-huyen-Chu-Pah-tinh-Gia-Lai-Dien-tich-180-m2-Bang-chu-Mot-tram-tam-muoi-met-vuong-Hinh-thuc-su-dung-dat-Su-dung-rieng-Muc-dich-su-dung-dat-Dat-o-Thoi-han-su-dung-dat-Lau-dai-Nguon-goc-su-dung-Nha-nuoc-giao-dat-co-thu-tien-su-dung-dat-nhan-chuyen-nhuong-Gia-khoi-diem-cua-tai-san-560-000-000-dong-Nam-tram-sau-muoi-trieu-dong-Luu-y-Gia-khoi-diem-khong-bao-gom-cac-chi-phi-lien-quan-den-viec-chuyen-quyen-so-huu-su-dung-tai-san-phi-dang-ky-va-cac-chi-phi-khac-neu-co-khi-thuc-hien-mua-tai-san-cac-chi-phi-nay-do-nguoi-trung-dau-gia-chiu-tru-thue-thu-nhap-ca-nhan--120577.html