Hỏi & Đáp

Chi tiết cuộc đấu giá

Lô cáp đồng viễn thông và Lô máy móc thiết bị viễn thông, phương tiện vận tải và một số công cụ dụng cụ của Viễn thông Hà Tĩnh

 • Mã cuộc đấu giá: PDG-1001446

  Đấu giá viên: Nguyễn Thuỳ Giang

  Thời gian bắt đầu:  02/06/2022 10:00:00

  Thời gian kết thúc: 02/06/2022 11:30:00

  Số lượng tài sản: 2

  Cuộc đấu giá đã kết thúc

Danh sách tài sản trong cuộc đấu giá

 • Lô máy móc thiết bị viễn thông, phương tiện vận tải và một số công cụ dụng cụ

  Lot: Lot 2
  Chủ TS: Viễn thông Hà Tĩnh
  Đã kết thúc thành công
  Giá khởi điểm: 81970000 VNĐ
 • Lô cáp đồng viễn thông (gồm 130,787m cáp các loại)

  Lot: Lot 1
  Chủ TS: Viễn thông Hà Tĩnh
  Đã kết thúc thành công
  Giá khởi điểm: 6144000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X