Hỏi & Đáp

Chi tiết cuộc đấu giá

Tài sản thanh lý các loại của Viễn thông Thanh Hóa

 • Mã cuộc đấu giá: PDG-1001434

  Đấu giá viên: Tạ Dương Tùng

  Thời gian bắt đầu:  09/05/2022 10:00:00

  Thời gian kết thúc: 09/05/2022 11:00:00

  Số lượng tài sản: 1

  Cuộc đấu giá đã kết thúc

Danh sách tài sản trong cuộc đấu giá

 • Tài sản thanh lý các loại của Viễn thông Thanh Hóa

  Lot: Lot 1
  Chủ TS: Viễn thông Thanh Hóa
  Đã kết thúc thành công
  Giá khởi điểm: 17008656210 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X