Hỏi & Đáp

Chi tiết cuộc đấu giá

Cáp đồng viễn thông thanh lý của Viễn thông Kiên Giang

 • Mã cuộc đấu giá: PDG-1001431

  Đấu giá viên: Nguyễn Thị Vãnh

  Thời gian bắt đầu:  04/05/2022 09:30:00

  Thời gian kết thúc: 04/05/2022 10:30:00

  Số lượng tài sản: 1

  Cuộc đấu giá đã kết thúc

Danh sách tài sản trong cuộc đấu giá

 • Cáp đồng viễn thông thanh lý của Viễn thông Kiên Giang

  Lot: Lot 1
  Chủ TS: Viễn thông Kiên Giang
  Đã kết thúc thành công
  Giá khởi điểm: 25000000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X